The European smoketree (Cotinus coggygria)

Artefact location